«Πάντα εκκαλύπτων ο χρόνος εις το φως άγει» / «Ο χρόνος αποκαλύπτει τα πάντα και τα φέρνει στο φως» - Σοφοκλής, 496-406 π.Χ.

15/11/11

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική με χρονικό ορίζοντα το 2020.


Η Κοινή Γεωργική Πολιτική με χρονικό ορίζοντα το 2020 ήταν το θέμα του εξόχως σημαντικού φόρουμ πολιτών, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα   στη Λάρισα και που συνέβαλαν γι’ αυτό, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Λάρισας, η εταιρεία διοργάνωσης συνεδρίων ‘Μίλητος’ και το αρμόδιο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ.  Τάσο Χανιώτη, -Διευθυντή στη Γενική Δ/νση «Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής -υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες: Ο πρώτος έχει στόχο μια ανακατανομή του τρόπου που δίνονται τα χρήματα  στις χώρες-μέλη, όπου η Ελλάδα χάνει λόγω αυτής της ανακατανομής το 4,5% των πόρων. Δεύτερον, μια ανακατανομή στο εσωτερικό των χωρών-μελών, όπου εκεί οι ίδιες χώρες θα ορίσουνε σε περιφερειακό επίπεδο, που πρέπει να γίνει  στρεμματική εξίσωση  των ενισχύσεων, με κριτήρια αγρονομικά, οικονομικά, ή και κριτήρια, που να έχουν σχέση με τη Διοικητική Διαίρεση. Σε αυτό το πλαίσιο, ενώ θα υπάρχει μια ενιαία στρεμματική ενίσχυση, που θα δοθεί σταδιακά, για να εξισωθεί σε περιφερειακό επίπεδο, θα υπάρχει και μια ενίσχυση 30% σε κάθε περιφέρεια, που θα δίνεται στους αγρότες, αν αυτοί τηρούν μία από τρεις δεσμεύσεις του  πλαισίου, που έχει ορισθεί: Α) Όπου υπάρχουν μόνιμα βοσκοτόπια, πρέπει να παραμείνουν ως τέτοια. Β) Όπου υπάρχουν καλλιέργειες, θα υπάρχουν τρεις καλλιέργειες και η καθεμιά δεν μπορεί να ξεπερνά το 70%. Γ) Θα θέτουνε (οι αγρότες) ένα 7% της έκτασης εκτός παραγωγής, για ανάπτυξη της βιοποικιλότητας.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό των προτάσεων που κάνει η ΕΕ, είναι μια μεγαλύτερη έμφαση στην περιβαλλοντική κατεύθυνση της ΚΓΠ, όχι μόνο του πρασινίσματος του 1ου πυλώνα(άμεσες ενισχύσεις), αλλά  δίνεται μεγαλύτερη έμφαση και στην ανάπτυξης της υπαίθρου, τόσο στα κλασσικά περιβαλλοντικά, όσο και σε δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι έμφαση στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα και μέσω νέων προγραμμάτων που θα υπάρξουν για την ανάπτυξη της υπαίθρου, αλλά και μέσω της διάθεσης περισσότερων χρημάτων για έρευνα και καινοτομία.
Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι η νέα ΚΓΠ εμπεριέχει τον όρο πρασίνισμα και όταν λέμε ‘Πρασίνισμα της ΚΓΠ’, σημαίνει μια σειρά από δράσεις που όλες έχουν στόχο τη βελτίωση του βασικού αγαθού της Γεωργίας. (σ.σ.δενδρώδεις καλλιέργειες, παραγωγή  βιολογικών και πιστοποιημένων προϊόντων. Για τους παραγωγούς  μη Βιολογικών προϊόντων, θα ισχύουν τα κριτήρια που προαναφέρθησαν).
Σε ότι αφορά το 7% της έκτασης εκτός παραγωγής, έχει σαν στόχο να δημιουργήσει ζώνες βιοποικιλότητας. Ήδη περίπου το 4-5% της καλλιεργούμενης έκτασης στην ΕΕ, είναι εθελοντικά εκτός παραγωγής. Άρα η επιπλέον επίπτωση στην παραγωγή είναι πολλή μικρή. Ο στόχος είναι να δώσεις τη δυνατότητα να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα στην ΕΕ, θέτοντας κυρίως έξω, γη που δεν είναι παραγωγική, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο κάθε παραγωγού, πάνω από 30 στρέμματα και όχι μόνο μέσω των προγραμμάτων του δεύτερου πυλώνα. Προφανώς και βοηθείται η παραγωγή και το έδαφος, την εμφάνιση της νέας ζωής στη ζώνη βιοποικιλότητας. Επι πλέον δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να μην κοιτάνε μόνο την οικονομική βιωσιμότητα  της επιχείρησής τους, αλλά και μακροπρόθεσμα ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. «Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε τα στοιχεία της βιωσιμότητας τόσο οικονομικά, όσο και περιβαλλοντικά».
Σε ότι αφορά τους Βοσκότοπους, η καινούργια φιλοσοφία της μεταρρύθμισης  της ΚΓΠ είναι ότι να περάσουμε την ενίσχυση από τον παραγωγό στο έδαφος. Το αποτέλεσμα για την Ελλάδα θα είναι μια σειρά από εκτάσεις που ήταν επιλέξιμες, αλλά δεν είχαν διεκδικήσει μέχρι τώρα δικαιώματα, θα μπούνε υποχρεωτικά στο καινούργιο σύστημα. Στην Ελλάδα αυτά είναι κυρίως εκτάσεις κοινοτικές, ή  που ανήκουν στους Δήμους και στις οποίες οι παραγωγοί τις χρησιμοποιούσαν για βοσκή, αλλά είχαν ειδικά δικαιώματα. Επειδή πλέον αυτές οι εκτάσεις θα μπουν στο σύστημα,  πρέπει να τους δοθεί μια συγκεκριμένη ενίσχυση  ανά στρέμμα. Μπορεί κανείς ταυτόχρονα να ασκήσει όχι μόνο εισοδηματική πολιτική, αλλά και περιβαλλοντική και περιφερειακή, ακριβώς επειδή μπαίνουνε καινούργιες εκτάσεις, που κυρίως είναι σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και θα τις βοηθήσει σημαντικά, αν η περιφερειοποίηση γίνει σύμφωνα με τα σωστά κριτήρια.
«Η περιφερειοποίηση των ενισχύσεων ωστόσο προβληματίζει και είναι σωστό να προβληματίζει, καθώς είναι η συνέπεια της αναδιανομής των ενισχύσεων. Ακριβώς για αυτό το λόγο εμείς ως Βρυξέλλες, δεν θέλουμε να ορίσουμε πως θα γίνει. Οι χώρες-μέλη έχουν τη δυνατότητα να την κάνουν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να πλησιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στα εδαφολογικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Αν καταφέρουν να το κάνουν, τότε οι συνέπειες από την αναδιανομή, προφανώς και θα είναι μικρότερες.
Για δε το θέμα του 5%, ότι δηλαδή όποιος έχει εισοδήματα 5% από αγροτικά, θα λογίζεται αγρότης-(σ.σ. συνεπώς θα μπορεί να παίρνει επιδοτήσεις), ο κ. Χανιώτης υποστήριξε ότι έγινε μια σύγχυση και ότι δεν διαβάστηκε ολόκληρο το κείμενο, που αναφερόταν σε αυτό το θέμα.
«Ο στόχος μας με αυτή την πρόταση του 5%, ήταν  να εξαιρέσουμε από τις επιδοτήσεις, όχι άτομα στο γεωργικό τομέα, αλλά άτομα εκτός γεωργικού τομέα, δηλαδή  μεγάλες επιχειρήσεις που καρπώνονταν τις επιδοτήσεις.
Όλοι οι παραγωγοί που παίρνουνε μέχρι 5.000 ευρώ, δε μπαίνουνε μέσα σε αυτό το σύστημα. Επι πλέον οι χώρες-μέλη έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν στοιχεία Ενεργού Αγρότη, με τον τρόπο που ανταποκρίνονται σε αυτές. Υπάρχουν χώρες-μέλη που απαιτούν πιστοποίηση και συγκεκριμένη εκπαίδευση, άλλες που παίρνουν τα χαρακτηριστικά της φορολογικής δήλωσης των αγροτών. Νομίζω, ότι δημιουργήθηκε μια σύγχυση, ακριβώς διότι διαβάστηκε η πρώτη παράγραφος και όχι η δεύτερη, που εξαιρεί αυτούς που παίρνουν 5.000 ευρώ. Επαναλαμβάνω ότι ο στόχος είναι να εξαιρεθούν μεγάλες επιχειρήσεις που δεν έχουν καμμία σχέση με την Γεωργία και όχι να εξαιρεθούν μικροί παραγωγοί. Αφορά παραγωγούς που παίρνουν πάνω από 5.000 ευρώ, αλλά από ένα σημείο και μετά οι περισσότεροι από αυτούς τους παραγωγούς, έχουνε πολύ μεγαλύτερο εισόδημα από το 5% που προέρχεται από τη Γεωργία. Είναι φανερό, δηλαδή, ότι αυτός που έχει μόνο  το 5% ότι θα έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, της οποίας μόνο ένα μικρό τμήμα των ενισχύσεων θα προέρχεται από τη Γεωργία και αυτούς θέλουμε να τους βγάλουμε έξω», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Χανιώτης.
Για δε τους νέους αγρότες, η ΚΓΠ προβλέπει ότι  μπορεί να δίνεται το  2%  του όλου πακέτου της Ελλάδας, για την ενίσχυση των νέων Αγροτών,  μέσα στην πρώτη πενταετία,μια και η απορροφητικότητα είναι της τάξης του 0,1 έως 0,5%
Παρών στο φόρουμ ήταν και ο Ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Διβάρη, ο οποίος  διατύπωσε τον προβληματισμό του, για τη νέα ΚΓΠ. Για δε το θέμα της περιφερειοποίησης τόνισε ότι θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους,  ωστόσο,  την τελική απόφαση θα την πάρει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. «Θα καταβληθεί προσπάθεια να γίνει αυτή η διαδικασία δίκαια και  επ’ ωφελεία  των αγροτών».
Ο κ. Διβάρης τόνισε ότι οι νέοι αγρότες που τώρα ξεκινούν την δραστηριότητά τους, πρέπει να βοηθηθούν στα πρώτα τους βήματα με σχέδια βελτίωσης, με καταρτίσεις κ.α. και όχι να τους δίνεται ένα πριμ απλά  και να εγκαταλείπονται. Υπενθύμισε δε,  ότι έχουν δοθεί 100 εκ ευρώ  από το τρέχον πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ως πρώτη δόση, ενώ η δεύτερη δόση θα δοθεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία με τις ενέργειες και τα χαρτιά που πρέπει να προσκομίσουν κι αυτό παίρνει χρόνο αρκετό, ίσως και πάνω από ένα εξάμηνο.
Για τους καπνοκαλλιεργητές ο κ. Διβάρης  έκανε μια σημαντική ανακοίνωση ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο της υπογραφής  κοινή υπουργική απόφαση(ΚΥΑ)και βγαίνει η προκήρυξη στον αέρα σε δέκα μέρες. Πρόκειται για το μέτρο  της αμειψισποράς, το οποίο αφορά τους πρώην καπνοκαλλιεργητές που βάζουν πλέον ξηρικές καλλιέργειες. Το δεύτερο μέτρο αφορά  αυτούς της ολοκληρωμένης διαχείρισης, που αγγίζει κυρίως  καπνοκαλλιεργητές της ΑΜ-Θ. Σύμφωνα με αυτό το μέτρο το οποίο είναι γεωργο-περιβαλλοντικό και προβλέπει ενισχύσεις έως και 93,6 ευρώ ανά στρέμμα, για εκείνους τους καπνοπαραγωγούς που θα τηρήσουν και τις ανάλογες δεσμεύσεις.
Από την πλευρά τους οι δύο παρόντες  ευρωβουλευτές από τους πέντε που θα παρευρίσκονταν, τόσο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής, όσο και ο ευρωβουλευτής των οικολόγων πρασίνων, Μιχάλης Τρεμόπουλος, έκαναν λόγο για στροφή και αύξηση της αγροτο-κτηνοτροφικής παραγωγής. Επίσης στάθηκαν πολύ στους όρους, ποιοτικά και ασφαλή διατροφικά προϊόντα, που η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει τον βασικό συζητητή της ΕΕ και ….να πάψει η ΕΕ να εισαγάγει σκληρό σιτάρι από την Αυστραλία…και να καλλιεργεί η Ελλάδα το σιτάρι…(σ.σ. Οοοεο)
Μάλιστα ο κ. Χουντής κάλεσε την κυβέρνηση (σ.σ. την οποιαδήποτε) να ενισχύσει όλους αυτούς τους ανέργους νέους, που για λόγους επιβίωσης επιστρέφουν και γυρεύουν να βρουν το μέλλον στη Γεωργία.
Επίσης ο κ. Τρεμόπουλος  ερωτηθείς για το θέμα των μεταλλαγμένων έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και της παγκόσμιας δράσης όλων των πολιτών και δη των ευρωπαίων, για το γεγονός ότι η ΕΕ έχει ανοίξει την κερκόπορτα για την εισαγωγή των μεταλλαγμένων, καθώς ο κ. Μπαρόζο μεταβίβασε την σχετική αρμοδιότητα από τον Επίτροπο του Περιβάλλοντος(σ.σ. όσο ήταν ο Δήμας το κρατούσε μακριά πάντως. Αν και δεξιός όπως είπε ο κ. Τρεμόπουλος) στον Επίτροπο Υγείας (σ.σ. επιτυχία των 18.000 λομπίστας που κατοικοεδρεύουν στην ΕΕ και τελικά…αυτοί τη διοικούν).
Τι έχει γίνει; «Στην ουσία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει θέση για τα μεταλλαγμένα, αυτή που θα θέλαμε εμείς ως οικολόγοι Πράσινοι. Κυριαρχεί η αντίληψη ότι κάθε χώρα κάνει ότι θέλει, ωστόσο όμως διευρύνουν τις δυνατότητες για την είσοδο των μεταλλαγμένων στις χώρες που τα επιλέγουν. Εμείς ως Οικολόγοι Πράσινοι αμφισβητούμε για την επιστημονικότητα της δουλειάς της… αμαρτωλής Αρχής Ελέγχου Τροφίμων της ΕΕ. Ο Αγώνας πρέπει να είναι συνεχής, γιατί αν μία χώρα υιοθετήσει τα μεταλλαγμένα, κινδυνεύουν και οι υπόλοιπες λόγω της μεταφοράς της γύρης», σημείωσε καταλήγοντας ο κ. Τρεμόπουλος.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι Ενημερωτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιήσει η ΕΑΣ Ροδόπης, από το νέο έτος και μετά, προκειμένου να ενημερώσει τους γεωργούς για τα νέα χαρακτηριστικά που θα συνοδεύουν την νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική. Ανάμεσα στους καλεσμένους θα είναι ο Τάσος Χανιώτης, αλλά και ο κ. Κολλυβάς,  που γνωρίζουν πολύ καλά τα ζητήματα της ΚΓΠ.
Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ΕΑΣ Ροδόπης Νίκου Σκοπιανού, οι γεωργοί θα υποβάλλουν  ερωτήσεις, τις οποίες θα απαντούν τα ειδικά στελέχη που θα έλθουν για το σκοπό αυτό.
«Αυτό που θα πρέπει να ξέρουν οι αγρότες είναι ότι μέσα στο 2011 θα πρέπει να έχουμε ενεργοποίηση έστω και ενός δικαιώματος και  το 2014 την έκταση την οποία θα δηλώσει, βάσει της οποίας θα προκύψει η ενίσχυση, το 60% από το ιστορικό μοντέλο και το 40% από τη βασική στήριξηΥΓ1: Β Διβάρης: «Στέβια θα βάλουμε μόλις το ζητήσουν οι καπνοπαραγωγοί. Εμείς είμαστε έτοιμοι».
 ΥΓ2: Μιχάλης Τρεμόπουλος: Υπάρχουν κι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δίνουν τα λεφτά τους στα Βιολογικά προϊόντα ΤΩΡΑ και όχι αργότερα στους γιατρούς.
ΥΓ3: Έλαμψαν δια της απουσίας τους οι ευρωβουλευτές Σπύρος Δανέλλης (ΠΑΣΟΚ) Γιώργος Παπαστάμκος (ΝΔ) και Νικόλαος Σαλαβράκος από ΚΚΕ…


Ενημερωτικές συναντήσεις Νέων Αγροτών Ροδόπης
«Νέες Μορφές Επιδοτήσεων» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στην Ξυλαγανή του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, στις 25 Noεμβρίου στις  7 το απόγευμα.
Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο της αφύπνισης και ενεργοποίησης των νέων αγροτών της Ροδόπης, προκειμένου να ανατάξουν τις δυνάμεις τους, να φτιάξουν τη δική τους ταυτότητα και να  στραφούν σε νέες δυναμικές καλλιέργειες, τις οποίες θα δομήσουν σωστά, καλύπτοντας τον υπ’ αριθμόν 1   παράγοντα μιας πετυχημένης επένδυσης, σύμφωνα με τον οποίο: «Πρώτα πουλάς και μετά καλλιεργείς».
Ομιλητής θα είναι ο τεχνικός σύμβουλος της ΠΕΝΑ Δημήτρης Μιχαηλίδης.
Ανάλογες εκδηλώσεις θα γίνουν στις 16 Δεκεμβρίου στον Ίασμο, στις 13 Ιανουαρίου του 2012 στις Σάπες, στις 17 Φεβρουαρίου στα Αρριανά και στις 16 Μαρτίου στην Κομοτηνή.


Πληρωμή Προκαταβολής Ενιαίας Ενίσχυσης 2011.

Καταβλήθηκε η προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης 2011 σε 700.000 περίπου δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 970 εκ. ευρώ.
Ο   ΟΠΕΚΕΠΕ είχε πληροφορήσει από το απόγευμα της περασμένης  Παρασκευής ότι τα ποσά πληρωμής που θα καταβληθούν στον κάθε δικαιούχο θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr),ενώ Η πρόσβαση στην σχετική εφαρμογή γίνεται απλά με τον προσδιορισμό του ΑΦΜ του δικαιούχου.
Η πληρωμή αφορά τους δικαιούχους που υπέβαλλαν εμπρόθεσμα αίτηση και δεν προέκυψαν προβλήματα επιλεξιμότητας από τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
Για τις περιπτώσεις που λόγω προβλημάτων ή σφαλμάτων κατά την υποβολή της αίτησης δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή της προκαταβολής ενιαίας ενίσχυσης 2011, οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα  σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου από την ίδια εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πληρωμή αυτών των δικαιούχων  θα γίνει  μετά την διόρθωση των σφαλμάτων με την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης του 2011 που θα ακολουθήσει μετά τα μέσα Δεκεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου